Home

Christhu Jyothi Prayer Hall

Christhu Jyothi Prayer Hall

Srikakulam Meetings

Srikakulam Meetings

Nidamanuru Meetings

Nidamanuru Meetings

Dammanapet Meetings

Dammanapet Meetings

Rev.Dr.S.Paulson Raj

Rev.Dr.S.Paulson Raj garu
Founder

Rev.Dr.G.Jaya Prakash garu

Rev.Dr.G.Jaya Prakash garu
Director

Fasting Prayer – Every Saturday
  • 9:00 AM to 5:00 PM
All-night Prayer – Every month 2nd Tuesday
  • 7:30 PM to 5:00 AM
Youth Prayer Meeting – Every month 4th Sunday
  • 10:00 AM to 3:30 PM
Sunday Worship Meeting in Gethsemane Prayer Hall
  • 10:00 AM to 12:30 PM
Events


WATCH US ON TELEVISION

Sunday

  • 3:30 PM to 4:00 PM

Everyday

  • 6:00 AM to 6:30 AM
  • 8:30 PM to 9:00 PM
  • Sunday
  • 9:30 PM to 10:00 PM

Everyday

  • 7:00 PM to 7:30 PM


Live Stream of Saturday Fasting Prayer


DAILY WORD OF THE LORD


యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకొనునట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును. .

కీర్తనల గ్రంథము 37:34

Telugu Bible