Home

Christhu Jyothi Prayer Hall

Christhu Jyothi Prayer Hall

Rev.Dr.S.Paulson Raj, Founder

Rev. Dr.G.Jaya Prakash, Director

New Proposed Church Hall

New Proposed Christhu Jyothi Prayer Church

New Proposed Church Hall

New Proposed Christhu Jyothi Prayer Church

New Christhu Prayer Church-Front View

New Christhu Jyothi Prayer Church-Front View

New Church Hall Construction-Top View

New Christhu Jyothi Prayer Church-Top View

New Church Hall Construction-Side View

New Christhu Prayer Church-Side View

New Christhu Jyothi Prayer Church

New Christhu Jyothi Prayer Church

Fasting Prayer – Every Saturday
  • 9:00 AM to 5:00 PM
All-night Prayer – Every month 2nd Tuesday
  • 7:30 PM to 5:00 AM
Youth Prayer Meeting – Every month 4th Sunday
  • 10:00 AM to 3:30 PM
Sunday Worship Meeting in Gethsemane Prayer Hall
  • 10:00 AM to 12:30 PM
Events


WATCH US ON TELEVISION

Sunday

  • 3:30 PM to 4:00 PM

Everyday

  • 6:00 AM to 6:30 AM
  • 8:30 PM to 9:00 PM
  • Sunday
  • 9:30 PM to 10:00 PM

Everyday

  • 7:00 PM to 7:30 PM


Live Stream of Saturday Fasting Prayer


DAILY WORD OF THE GOD


యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకొనునట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును. .

కీర్తనల గ్రంథము 37:34

Telugu Bible