Home

Christhu Jyothi Prayer Hall

Christhu Jyothi Prayer Hall

Christhu Jyothi’s Women Prayer Meetings

Bhimavaram Meetings

Rev.Dr.S.Paulson Raj-Founder
Christhu Jyothi Ministries

Rev. Dr.G.Jaya Prakash-Director
Christhu Jyothi Ministries

New Proposed Church Hall

New Proposed Christhu Jyothi Church

Fasting Prayer – Every Saturday
  • 9:00 AM to 5:00 PM
All-night Prayer – Every month 2nd Tuesday
  • 7:30 PM to 5:00 AM
Youth Prayer Meeting – Every month 4th Sunday
  • 10:00 AM to 3:30 PM
Sunday Worship Meeting in Gethsemane Prayer Hall
  • 10:00 AM to 12:30 PM
Events


WATCH US ON TELEVISION

Sunday

  • 3:30 PM to 4:00 PM

Everyday

  • 6:00 AM to 6:30 AM
  • 8:30 PM to 9:00 PM
  • Sunday
  • 9:30 PM to 10:00 PM

Everyday

  • 7:00 PM to 7:30 PM


Live Stream of Saturday Fasting Prayer


DAILY WORD OF THE LORD


యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకొనునట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును. .

కీర్తనల గ్రంథము 37:34

Telugu Bible